KONKURS 10.2017

REGULAMIN KONKURSU
„JESIENNI ŁOWCY NAGRÓD”
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1
Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki, na jakich przeprowadzany jest konkurs pod nazwą „JESIENNI ŁOWCY NAGRÓD” („Konkurs”).
§ 2
Organizatorem Konkursu jest CITY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie przy ul. Jugowickiej 6A, 30-443 Kraków wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego rejestru Sądowego za numerem KRS: 0000550144, NIP: 679-257-29-03, REGON: 357041360 („Organizator”).
§ 3
Konkurs organizowany jest na terenie centrum handlowego FACTORY, adres: Prof. A. Rożańskiego 32, 32-085 Modlniczka („Centrum“).
§ 4
Celem Konkursu jest zwiększenie frekwencji klientów Centrum oraz wzrost sprzedaży w sklepach i punktach usługowych biorących udział w Konkursie na terenie Centrum.
§ 5
1. Uczestnik jest zobowiązany zapoznać się z treścią Regulaminu oraz przestrzegać jego postanowień.
2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2016, poz. 922) w celu organizacji, przeprowadzenia Konkursu zgodnie z niniejszym Regulaminem. Administratorem danych osobowych jest Organizator, tj. CITY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie przy ul. Jugowickiej 6A, 30-443 Kraków. Uczestnik Konkursu ma prawo wglądu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz dostępu do swoich danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród oraz rozpatrzenia ewentualnej reklamacji.
§ 6
Całkowita wartość puli nagród przeznaczonych przez Organizatora Konkursu na wygrane wynosi 77.168,00 zł brutto. Rodzaj, ilość oraz wartość poszczególnych nagród zostały określone w treści § 10 Regulaminu.
§ 7
Konkurs rozpoczyna się dnia 16.10.2017 roku i kończy w dniu 29.10.2017 roku o godz. 20:00, który jest ostatecznym dniem wydania nagród w Konkursie.
UCZESTNICY KONKURSU I JEJ PRZEBIEG
§ 8
1. Zakupami objętymi Konkursem są zakupy wszystkich towarów (z wyłączeniem: napojów alkoholowych, wyrobów tytoniowych, e-papierosów, leków, kart podarunkowych, bonów i talonów podarunkowych, kart do telefonu typu pre-paid, usług sprzedaży zakładów na gry liczbowe, losów loterii pieniężnych, produktów i usług w zakładach bukmacherskich) i usług dostępnych we wszystkich sklepach i punktach usługowych na terenie Centrum, z zastrzeżeniem pkt 2 niniejszego paragrafu. W przypadku dowodów zakupów, na których widnieją zakupy towarów wyłączonych z Konkursu, podstawą do wydania Kart będzie kwota dowodu zakupu, pomniejszona o wartość zakupu towarów wyłączonych w Konkursie. Dowodem zakupu uprawiającym do przystąpienia do Konkursu jest paragon fiskalny, faktura wystawiona na osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej oraz umowa zawarta z biurem turystycznym, które jest najemcą Centrum.
2. Z udziału w Konkursie wyłączone są następujące punkty: apteki, placówki bankowe, ubezpieczeniowe, Totalizator Sportowy oraz kantor wymiany walut. Transakcje zapłaty za nabycie kart podarunkowych, transakcje zapłaty za jakiekolwiek rachunki za usługi komunalne, media, telefon, gaz dokonane w dowolnym punkcie na terenie Centrum również nie uprawniają do udziału w Konkursie. 3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora Konkursu, pracownicy NEPTUNE KRAKÓW sp. z o.o., ul. Żelazna 28/30, 00-832 Warszawa, najemcy i pracownicy sklepów i punktów usługowych znajdujących się na terenie Centrum, pracownicy agencji ochrony świadczącej usługi na terenie Centrum, pracownicy firmy sprzątającej, która świadczy usługi na terenie Centrum, hostessy zatrudnione przy obsłudze Konkursu oraz członkowie rodzin wszystkich wyżej wymienionych osób (rodzice, małżonkowie i dzieci oraz rodzeństwo). Pracownikiem w rozumieniu Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę jak i osoba współpracująca na podstawie umowy cywilnoprawnej.
4. Sprzedaż towarów i usług uprawniających do udziału w Konkursie prowadzona będzie od dnia 16.10.2017 roku do dnia 29.10.2017 roku w godzinach otwarcia Centrum, a w punktach sprzedaży otwartych później lub wcześniej niż godziny otwarcia Centrum, przez cały czas otwarcia tych punktów, z zastrzeżeniem, iż sprzedaż promocyjna w dniu 29.10.2017 roku prowadzona będzie do godz. 19:00.
5. Wydawanie Kart uczestnictwa w Konkursie („Karty“) prowadzone będzie od dnia 16.10.2017 roku do dnia 29.10.2017 roku w godzinach otwarcia pasażu handlowego Centrum z zastrzeżeniem, iż wydawanie Kart w dniu 29.10.2017 roku prowadzone będzie do godz. 19:15 lub do czasu wyczerpania ich puli. Pasaż handlowy jest czynny od godz. 10:00 do 21:00 od poniedziałku do soboty oraz od godz. 10:00 do 20:00 w niedzielę. Pasaż handlowy Centrum może być czynny w innych godzinach niż wyżej wskazane, np. w przypadku organizowania dodatkowych akcji marketingowych na terenie Centrum, które odbywać się będą przed lub po ww. godzinach.
Liczba Kart jest ograniczona: 35.000 sztuk.
6. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”), na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, która w terminie:
a. określonym w pkt 4 niniejszego paragrafu dokona w sklepie/punkcie usługowym objętym Konkursem znajdującym się na terenie Centrum transakcji zakupu towarów/usług za kwotę nie mniejszą niż 50,00 zł brutto. Zakup może być udokumentowany na maksymalnie dwóch dowodach zakupu (dowód zakupu ważny w Konkursie określa pkt 1 niniejszego paragrafu) o łącznej wartości nie mniej niż 50 zł („Zakup promocyjny“). Wartości z różnych dowodów zakupu sumują się;
b. określonym w pkt 5 niniejszego paragrafu zgłosi się do dowolnego stoiska z kioskami multimedialnymi („Kioski”) znajdującego się na terenie Centrum lub do Punktu Obsługi Konkursu w celu odbioru od hostessy Karty;
c. określonym w par 9 pkt 4 przystąpi do udziału w grze multimedialnej („Gra”) odbywającej się za pomocą kiosku multimedialnego („Kiosk”) w sposób określony w par 9 pkt 1-3 Regulaminu.
7. Jedna Karta przyznawana jest za dokonanie zakupu/zakupów towarów/usług za kwotę nie mniejszą niż pełne 50,00 zł brutto. W przypadku gdy Uczestnik dokonał Zakupu promocyjnego za wielokrotność kwoty 50,00 zł, przysługuje mu prawo do otrzymania maksymalnie 5 Kart.
8. Karty wykonane są w formie papierowej i zawierają unikalny kod kreskowy. Karty są wydawane u hostess na stoiskach z Kioskami znajdujących się na terenie Centrum oraz w Punkcie Obsługi Konkursu. Lokalizacja trzech Kiosków jest następująca:
a. w sąsiedztwie sklepów WITTCHEN oraz TOM TAILOR
b. w sąsiedztwie sklepów PUMA oraz REEBOK
c. przy wejściu, w sąsiedztwie sklepów Levi’s oraz Tommy Hilfiger
Ponadto, na terenie Centrum znajduje się jedno urządzenie służące do sprawdzania czy Uczestnik wygrał nagrodę („Weryfikator”). Lokalizacja Weryfikatora jest następująca: przy wejściu, w sąsiedztwie sklepów Levi’s oraz Tommy Hilfiger.
9. Hostessa wydaje Karty za okazaniem dowodu Zakupu promocyjnego. Hostessa opieczętowuje dowód zakupu, na podstawie którego wydano Kartę. Opieczętowany dowód zakupu nie uprawnia do ponownego otrzymania Karty. W przypadku dowodów Zakupów promocyjnych, na których widnieją zakupy produktów wyłączonych z Konkursu, o których mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu, podstawą do wydania Karty będzie kwota dowodu dokumentującego dokonanie Zakupu promocyjnego, pomniejszona o wartość zakupu produktów wyłączonych, jednak nie mniejsza niż 50 zł brutto.
10. Nie będą uznawane za spełniające wymóg Regulaminu Konkursu dokumenty nie stwierdzające ostatecznego nabycia towaru lub usługi (takie jak np. umowy przedwstępne, noty zaliczkowe, faktury pro-forma) lub dokumenty wystawione w punkcie innym niż działający na terenie Centrum.
§ 9
Sposób przyznania nagród w Konkursie
1. Aby przystąpić do Gry w Konkursie Uczestnik jest zobowiązany w terminie określonym w pkt 4 niniejszego paragrafu spełnić łącznie następujące warunki:
a. przyłożyć Kartę do czytnika kodów kreskowych Kiosku, w taki sposób, aby pole skanujące pokryło się z kodem kreskowym znajdującym się na Karcie (w Kiosku znajduje się czytnik kodów kreskowych),
b. po zeskanowaniu kodu kreskowego, umieszczonego na Karcie do gry, na ekranie Kiosku zostanie wyświetlony rodzaj gry, instrukcja gry oraz przycisk: „START”. Zadaniem Uczestnika jest dotknięcie przycisku „START” (wówczas następuje uruchomienie Gry oraz odliczania czasu w którym Uczestnik musi ukończyć Grę), a następnie ukończenie Gry w jak najkrótszym czasie.
2. Gry nawiązują tematycznie do gier i aktywności na świeżym powietrzu oraz jesiennego Krakowa. Gra to puzzle – zadaniem Uczestnika jest prawidłowe ułożenie obrazka z 7 elementów w jak najkrótszym czasie, jednak nie dłuższym niż 30 sekund (obrazek składa się z 9 elementów, w tym 2 elementy są poprawnie połączone).
3. Jedna Karta uprawnia do wzięcia udziału w Grze wyłącznie raz. W przypadku gdy Uczestnik zgłosi się do ponownego udziału w Grze z Kartą, która była już wykorzystana w Konkursie w tym samym lub innym Kiosku, wówczas Karta ta będzie nieaktywna. Po zakończeniu Gry, na ekranie Kiosku wyświetla się informacja o sposobie i terminie sprawdzenia wyniku Gry.
4. W każdy dzień w terminie od dnia 16.10.2017 roku do godz. 19:30 dnia 29.10.2017 roku odbywają się rundy czasowe zwane dalej „rundami”, w trakcie których Uczestnicy biorą udział w Grach:
a. w każdy dzień od poniedziałku do soboty od dnia 16.10.2017 roku do godz. 21:00 dnia 28.10.2017 roku w godzinach od 10:00:00 do 21:00:00 odbywają się 22 rundy:
1. 10:00:00-10:29:59
2. 10:30:00-10:59:59
3. 11:00:00-11:29:59
4. 11:30:00-11:59:59
5. 12:00:00-12:29:59
6. 12:30:00-12:59:59
7. 13:00:00-13:29:59
8. 13:30:00-13:59:59
9. 14:00:00-14:29:59
10. 14:30:00-14:59:59
11. 15:00:00-15:29:59
12. 15:30:00-15:59:59
13. 16:00:00-16:29:59
14. 16:30:00-16:59:59
15. 17:00:00-17:29:59
16. 17:30:00-17:59:59
17. 18:00:00-18:29:59
18. 18:30:00-18:59:59
19. 19:00:00-19:29:59
20. 19:30:00-19:59:59
21. 20:00:00-20:29:59
22. 20:30:00-21:00:00,
b. w niedziele w dniu: 22.10.2017 roku w godzinach od 10:00:00 do 20:00:00 odbywa się 20 rund:
1. 10:00:00-10:29:59
2. 10:30:00-10:59:59
3. 11:00:00-11:29:59
4. 11:30:00-11:59:59
5. 12:00:00-12:29:59
6. 12:30:00-12:59:59
7. 13:00:00-13:29:59
8. 13:30:00-13:59:59
9. 14:00:00-14:29:59
10. 14:30:00-14:59:59
11. 15:00:00-15:29:59
12. 15:30:00-15:59:59
13. 16:00:00-16:29:59
14. 16:30:00-16:59:59
15. 17:00:00-17:29:59
16. 17:30:00-17:59:59
17. 18:00:00-18:29:59
18. 18:30:00-18:59:59
19. 19:00:00-19:29:59
20. 19:30:00-20:00:00.
c. w dniu 29.10.2017 roku w godzinach od 10:00:00 do 20:00:00 odbywa się 19 rund:
1. 10:00:00-10:29:59
2. 10:30:00-10:59:59
3. 11:00:00-11:29:59
4. 11:30:00-11:59:59
5. 12:00:00-12:29:59
6. 12:30:00-12:59:59
7. 13:00:00-13:29:59
8. 13:30:00-13:59:59
9. 14:00:00-14:29:59
10. 14:30:00-14:59:59
11. 15:00:00-15:29:59
12. 15:30:00-15:59:59
13. 16:00:00-16:29:59
14. 16:30:00-16:59:59
15. 17:00:00-17:29:59
16. 17:30:00-17:59:59
17. 18:00:00-18:29:59
18. 18:30:00-18:59:59
19. 19:00:00-19:29:59
5. Nagrody będą przyznawane w następujący sposób:
a. Liczba nagród zależy od dnia, w którym Uczestnicy mogą brać udział w Grze według poniższych wytycznych:
 na każdą rundę w dniach od poniedziałku do piątku:
- 3 karty przedpłacone o wartości 50 zł,
- 1 karta przedpłacona 50 zł z odroczonym terminem płatności,
 na każdą rundę w soboty i niedziele:
- 4 karty przedpłacone o wartości 50 zł,
- 2 karty przedpłacona 50 zł z odroczonym terminem płatności,
Uczestnicy w liczbie tożsamej z liczbą nagród wskazaną w ust. a niniejszego punktu, którzy prawidłowo zakończyli grę (w czasie nie dłuższym niż 30 sekund) w jak najkrótszym czasie spośród wszystkich Uczestników, którzy przystąpili do Gry w ciągu jednej rundy otrzymują prawo do nagrody. Rodzaj przyznanej nagrody zależy od czasu, w którym dany Uczestnik prawidłowo ukończył Grę - kolejność przyznawanych nagród ustalana jest według schematu i liczby określonej w ust a niniejszego punktu: w pierwszej kolejności przyznawane będą nagrody w postaci karty przedpłaconej 50 zł, a następnie karty 50 zł z odroczonym terminem aktywacji.
b. Uczestnik dowiaduje się o tym czy wygrał nagrodę poprzez zeskanowanie kodu kreskowego w Weryfikatorze nie wcześniej niż w ciągu 15 minut po upłynięciu rundy, w trakcie której Uczestnik zakończył grę, jednak nie później niż do godz. 20:00 dnia 29.10.2017 roku.
c. W przypadku wygranej Kiosk drukuje potwierdzenie przyznania nagrody.
6.
Uczestnik może odebrać nagrodę w Punkcie Obsługi Konkursu w godzinach otwarcia Centrum, z zastrzeżeniem, że w dniu 29.10.2017 roku nagrody będą wydawane do godz. 20:00. Prawo do nagrody zostanie przyznane wyłącznie za okazaniem: dokumentu tożsamości ze zdjęciem, podaniu hostessie imienia i nazwiska, nr PESEL, oryginału dowodu/dowodów Zakupu Promocyjnego, na podstawie którego/których wydano Kartę, Karty oraz za zwrotem oryginału Kuponu upoważniającego do odbioru nagrody. Kod kreskowy Kuponu musi być zgodny z kodem kreskowym Karty. Potwierdzeniem wydania nagrody będzie pisemny protokół odbioru nagrody.
7. Punkt Obsługi Konkursu czynny jest w terminie od 16.10.2017 r. do 29.10.2017 r. w godzinach otwarcia pasażu handlowego Centrum i znajduje się: przy wejściu, w sąsiedztwie sklepów Levi’s oraz Tommy Hilfiger
§ 10
1. W Konkursie Organizator ufundował następującą pulę nagród:

 

nagrody ilość cena jednostkowa brutto wartość brutto
Karta przedpłacona 50 zł 992 50 49.600,00
Karty przedpłacona 50 zł z odroczonym terminem (kartę można użyć od dnia 01.11.2017 roku) 386 50 19.300,00 
2. Do nagród w Konkursie są dodane dodatkowe nagrody pieniężne w wysokości 6 zł tytułem zapłaty zryczałtowanego podatku od nagrody w Konkursie i odprowadzona do właściwego Urzędu Skarbowego.
3. W odniesieniu do warunków opodatkowania nagród w Konkursie podatkiem dochodowym od osób fizycznych, zastosowanie znajdują przepisy Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 2032).
§ 11
1. Organizator zapewni Uczestnikom Konkursu możliwość zapoznania się z treścią Regulaminu Konkursu. Regulamin będzie dostępny do wglądu dla Uczestników Konkursu w Punkcie Obsługi Konkursu w terminie jego otwarcia oraz w trakcie trwania Konkursu w biurze Organizatora w Krakowie, przy ulicy Jugowickiej 6a, 30-443 Kraków.
2. Organizator powołuje Komisję, która czuwa nad prawidłowością urządzania Konkursu i wydaje regulamin jej działania.
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
§ 12
1. Każdy Uczestnik Konkursu może zgłosić reklamację w związku z przeprowadzeniem i uczestnictwem w Konkursie w formie pisemnej na adres biura Organizatora, tj. CITY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie przy ul. Jugowickiej 6A, 30-443 Kraków. Reklamacje rozpatruje Komisja.
2. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik Konkursu zostanie powiadomiony pisemnie w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Organizatora.
3. Przy rozpatrywaniu reklamacji Organizator opiera się na treści niniejszego Regulaminu Konkursu oraz powszechnie obowiązujących przepisach prawa polskiego.
4. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia swoich roszczeń w sądzie powszechnym.
5. Roszczenia z tytułu Konkursu przedawniają się z upływem 3 lat od dnia, kiedy roszczenie stało się wymagalne.
6. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 13
1. Osoba niepełnoletnia może brać udział w Konkursie za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego.
2. Nieodebrane nagrody pozostają do dyspozycji Organizatora Konkursu.
3. Za wygrane nagrody nie przysługuje ekwiwalent pieniężny. Uczestnik nie może żądać wymiany nagrody na inną nagrodę.
4. Prawo do nagrody nie może być przeniesione na osoby trzecie – laureatem nagrody może zostać wyłącznie osoba, która przystąpiła do Gry i ukończyła ją zgodnie z trybem par 9 pkt 1 Regulaminu.